Page 3 - 試讀本《聖經倒著讀》
P. 3

目 錄


 推薦文一.被經文重塑的生命.何玉峯 . . . . . . . . . . . . . . . 011 第4章

 推薦文二.培育聖經識見.孫寶玲. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 015
                 那救贖以色列民的 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
 推薦文三.管窺初代門徒群體的喻象基督論.關浩然 . . 017 與路加同讀聖經                 第5章

 導讀.對話的盛宴.謝樂知 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 透過喻象法重看聖殿 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
                 與約翰同讀聖經

 序言. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 027
                 第6章

 第1章               回顧式讀經 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
                 與福音書作者同讀聖經的挑戰
 「基督所躺臥的馬槽」 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 045
 用喻象法讀以色列聖經 第2章               附註. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

 用喻象法表達奧祕 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 067 參考書目 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
 與馬可同讀聖經             致謝. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255

                 經文與文獻索引 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257

 第3章               人名索引 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
 透過喻象法看妥拉 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 089
 與馬太同讀聖經

                                             2022/9/14  下午2:06
      目錄頁.indd  9
 目錄頁.indd  8 2022/9/14  下午2:06 ࣧ෤  Ò  "   ໋຾ࡀഹᛘ 1   @2 ࣧQS JOEE         ɨʹ
   1   2   3   4   5   6   7   8