Page 2 - 試讀本《聖經倒著讀》
P. 2

目 錄


           推薦文一.被經文重塑的生命.何玉峯 . . . . . . . . . . . . . . . 011                          第4章

           推薦文二.培育聖經識見.孫寶玲. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 015
                                                              那救贖以色列民的 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
           推薦文三.管窺初代門徒群體的喻象基督論.關浩然 . . 017                                    與路加同讀聖經                                                              第5章

           導讀.對話的盛宴.謝樂知 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021                 透過喻象法重看聖殿 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
                                                              與約翰同讀聖經

           序言. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 027
                                                              第6章

           第1章                                                  回顧式讀經 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
                                                              與福音書作者同讀聖經的挑戰
           「基督所躺臥的馬槽」 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 045
           用喻象法讀以色列聖經           第2章                                                  附註. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

           用喻象法表達奧祕 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 067                 參考書目 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
           與馬可同讀聖經                                                致謝. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255

                                                              經文與文獻索引 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257

           第3章                                                  人名索引 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
           透過喻象法看妥拉 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 089
           與馬太同讀聖經

                                            2022/9/14  下午2:06
     目錄頁.indd  8                                      ɨʹ      目錄頁.indd  9                             2022/9/14  下午2:06
     ࣧ෤  Ò  "   ໋຾ࡀഹᛘ 1   @2 ࣧQS JOEE
   1   2   3   4   5   6   7