Page 3 - 試讀本《患難中的30個禱告》
P. 3

7  第五階段:隔離 ...................... 071

            8  第六階段:恐懼 ...................... 077

            9  第七階段:會診 ...................... 085


            10 第八階段:國王的醫生 ............... 093

            11 第九階段:診斷 ...................... 099
 推薦序:苦難大師推薦大師中的大師|魏連嶽/015

 前言/023         12 第十階段:隱藏起來的症狀 ........... 107
            13 第十一階段:心 ...................... 114
 1  經歷危機的道路 ...................... 027
            14 第十二階段:氣息. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
 2  這是怎麼回事? ...................... 034
            15 第十三階段:疹子. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

            16 第十四階段:關鍵日子 ............... 133
 鄧恩的《緊急時刻的祈禱》釋義
            17 第十五階段:失眠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

 3  第一階段:初期症狀. . . . . . . . . . . . . . . . . . 042  18 第十六階段:喪禮的鐘聲 ............. 146

 4  第二階段:感官衰弱. . . . . . . . . . . . . . . . . . 049  19 第十七階段:「逝世」的鐘聲 .......... 152

 5  第三階段:臥病在床. . . . . . . . . . . . . . . . . . 055  20 第十八階段:死亡的喪鐘 ............. 162


 6  第四階段:找醫生. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 064  21 第十九階段:盼望. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171


 內文.indd  12 內文.indd  132023/1/5  下午4:24                2023/1/5  下午4:24
   1   2   3   4   5   6   7   8