Page 4 - A1690神學通識30課(試讀本)
P. 4

第25 課 學習放下的功課  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214

              第26 課 從聖潔假日到退修會 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220

              第27 課 在上帝之外,謙卑是拒絕存在的 . . . . . . . . . . . . . . . . . 225

              第28 課 基督徒如何談論性議題?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237

              第29 課 聆聽神,同時也聆聽對方  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
              第30 課 憐憫是行動,也是改變 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250

              致謝/260

              附註/263

     ʫ˖ JOEE                                            ɨʹ
   1   2   3   4   5   6   7   8   9